U16's Youth Team

Season 2016/17

Under 8's

1. Asoog 
2. Harish
3. Mithush
4. Nahul
5. Ryan
6. Pryan
7. Omharey
8. Karamjit
9. Uthkarsh
​11. Helena

Under 11's

1. Arun 
2. Laurent
3. Manpreet
4. Arichunu
5. Siddarth
6. Pavitharan
7. Sitharth
8. Yousef
9. Rohan
​10. Prya
11. Alejandro
12. Zayn

Under 13's

1. Arun 
2. Abey
3. Thyris
4. Thujivan
5. Madhavan
6. Pravin
7. Sanjayan
8. Sathakan
9. Sharusan
10. Nagalathsan
11.Pathis
​12. Jeeran


Under 15's

1. Aishwin 
2. Pravin
3. Sanjevan
4. Agash
5. Jaasigaran
6. Gowsikan
7. Lathushan
8. Vishnu
9. Shivasan
10. Mohilan
​11.Arshdeep

Seniors

1. Kuga
2. Puvee
3. Thinesh
4. Tarmesh
5. Prasana
6. Jabed
7. Derek
8. Jeya
9. Pravin
10. Agash
​11. Sanjevan
12. Prabu
13. Imran
14. Shanu